استاديوم نيوكمپ

شايد پر بازديدترين جاذبه رم باشد، مخصوصا براي آنهايي كه دوست دارند دوباره شهر رم را ببينند. طبق داستان هاي اساطير رم، هر كسي كه سكه اي درون اين فواره بيندازد، برگشت خود را به رم تضمين كرده است، بطور ميانگين روزي 3000 يورو به داخل فواره تروي انداخته مي شود.