تور تركيبي كروز
تاريخ حركت : 6 دي ، 4 بهمن و 16 اسفند
با پرواز ماهان
كدتور: LX-2406