پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ ویزای کانادا

برای پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه ما پاسپورت شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا، پاسپورت مهر خورده را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول میکشد.

برای پیکاپ ویزای کانادا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری در همان روز پاسپورت مهر خورده را بازمیگردانیم و به شما تحویل خواهیم دادقابل ذکر است روند این کار در امارات زمان بیشتری طول خواهد کشید و به همین دلیل ما پیکاپ ویزا در ترکیه را به شما پیشنهاد می کنیم.

ویزای مهاجرتی

پرینت ایمیل سفارت
پاسپورت امضا شده
دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد) 
قد و رنگ چشم
تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص، آدرس، شماره تلفن)
امضای فرم وکالتنامه

ویزای غیر مهاجرتی
پاسپورت با امضا
پرینت ایمیل سفارت
فرم وکالت نامه

تمدید پاسپورت کانادایی

با توجه به قانونی که در سال  ۲۰۱۵ تصویب شد، برای درخواست پاسپورت کانادایی باید شخص درخواست کننده حضور داشته باشد و کارهای مربوطه را انجام دهد. اما پس از اعلام نتیجه درخواست تمدید پاسپورت، ما میتوانیم پاسپورت جدید را دریافت کرده و به شما تحویل دهیم.

"رسالت ما رضایت شماست"