پیکاپ پاسپورت آمریکا


 

پیکاپ ویزای آمریکا ما در 3 کشور ترکیه ،ارمنستان وامارات  انجام میشود:

 

1.پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه ما پاسپورت شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا ، پاسپورت مهر خورده را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.

 

ویزای توریستی

پاسپورت امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت

 

مدارک ویزای دانشجویی

پاسپورت امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت
فرم I20 یا DS2019

مدارک ویزای اقامتی

پاسپورت
برگه .Case No
برگه پست انتخاب شده
وکالت نامه محضری
شناسنامه

 

2.پیکاپ ویزای آمریکا در امارات

برای پیکاپ ویزای آمریکا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم. پاسپورت شما ۳ تا ۴ روز بعد به سفارت تحویل داده خواهد شد و پس انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا، پاسپورت مهر خورده روز دوشنبه برمی گردد تا به شما تحویل داده شود. برای پیکاپ ویزای آمریکا در امارات هم نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه ۲ هفته طول خواهد کشید.

ویزای توریستی:
پاسپورت امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی

ویزای دانشجویی:

پاسپورت امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی
فرم I20

 

3.پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان ما روزهای چهارشنبه پاسپورت های شما را ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا، پاسپورت مهر خورده، روزهای جمعه برمیگردد تا به شما تحویل داده شود. برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان به طور معمول ۸ روز زمان می برد تا به درخواست شما جواب داده شود؛ اگرچه گاهی اوقات این پروسه زمان بیشتری می برد.

 

ویزای کاری:
اصل پاسپورت
کپی دعوتنامه شغلی

ویزای توریستی:
اصل پاسپورت
برگه زرد
فرم DS-160

 

ویزای دانشجویی:
اصل پاسپورت
برگه زرد
فرم DS-160
فرم I20

ویزای ۲۰۱۲به قبل:
اصل پاسپورت
اصل برگه زرد یا صورتی

 


"رسالت ما رضایت شماست"